Şia'nın Tavsiye Buyurduğu Dua ve Zİkirler

Bismillahirrahmanirrahim

 

HER GÜN SÖYLENMESİ TAVSİYE EDİLEN DUA VE ZİKİRLER

F. ALTAN

 

Ehl-i Beyt İmamlarından nakledilen dualar oldukça çoktur. On dört asır boyunca Şia’nın büyük âlimleri Örneğin: Şeyh Tusi, Seyyid b. Tavus, Kef’âmi, Allame Meclisi, Şeyh Behai ve Muhaddis-i Kumi gibi şahsiyetler dua hakkında çok değerli kitaplar telif etmişlerdir. Bunlardan gaflet etmek, dünya ve ahirette büyük bir pişmanlığa sebep olur.

Teşeyyü Mektebi, bu büyük şahsiyetlerin değerli eserleriyle ve Zebur-i Âl-i Muhammed diye adlandırılan “Sahifet’us- Seccadiyye” gibi dua hakkındaki nefis kitaplara sahip olmakla çok zengin ve övülmeğe layıktır.

Ehl- i Beyt (a.s)’ın ilim denizinin dalgıcı ve 110 ciltlik Bihar’ul-Envar gibi ansiklopedinin sahibi Allame Muhammed Bakır Meclisi (Ö:1110) ömrünün sonlarında Şia inançlarını “Akaid” ismindeki küçük bir kitapta bir araya toplamıştır. Merhum Meclisi kendi vasiyetinde, değerli eserleri arasında bu kitabın ismini zikrederek şöyle buyuruyor:

“Hidayet İmamlarının bereketiyle, kurtuluş yolu için Arapça ve Farsça telif ettiğim kitaplar, hak ve yakin peşinde olan insanlar için yeterlidir; özellikle “Akaid” ve “Hakk’ul Yakin” kitapları.”[1]

Allame “Akaid” kitabını iki bölümde telif etmiştir; birinci bölümde ise ameli kılavuzluklara yer vermiştir. Allame bu ikinci bölümde bir takım zikir ve duaları naklederek onları sürekli okumayı tekitle tavsiye etmiştir. Biz küçük cüzvede toplanan bu zikir ve duaları, mümin kardeşlerin istife etmeleri için Türkçüye çevirdik. Ümit edilir ki mümin kardeşler, bu dua ve zikirleri okuyarak kendilerini manevi yönden iyice yetiştirir, dünya ve ahiret mutluluğuna erenlerden olurlar inşaallah.

* * *

Allame Meclisi’nin Tavsiyeleri

Allame Meclisi (r.a) bu kitapta naklettiği her sözün, vahiy madeni ve Ehl- i Beyt’in (a.s) sözlerinden olduğunu ve kendisinden herhangi bir şeyi söylemediğini vurgulamaktadır. Önemle tavsiye ettiği değerli söz ve nüktelerin özeti şunlardır:

1- Gece namazı ve diğer günlük müstahap namazlar (nafileler), farz namazların tamamlayıcısıdır. Bunlar Resulullah (s.a.a)’in tekit edilen sünnetlerindendir. Resulullah (s.a.a) hayatta olduğu müddetçe asla onları terk etmedi; öyleyse sen de onları terk etme. Eğer tesadüfen terk olursa, edebildiğin her vakitte onların kazasını yerine getir.

2- Gece namazında, hacetinin daha çabuk karşılanması için müminlere çokça dua et.

3- Gece namazında çok dua et. Zira gece yarısından sonraki saatler Allah’a yaklaşmak için en uygun anlardır; Allah’ın rahmet kapıları açıktır; dua ve münacat kabul olur.

4- Çok istiğfar et (günahlarından dolayı mağfiret dile.) Zira istiğfar, günahların kefaretidir.

5- Kendin ve ailenin yiyip içeceği, giyimleri ve diğer yaşam masraflarının helalden olması için çok çalış.

6- Kendini az uyumaya ve az yemeğe alıştır; ama ilahi nimetlerden herhangi bir şeyi terk ederek değil. Böyle olursa bedenin zayıflar, artık ibadet etmeğe kudretin kalmaz. Zira beden senin merkebindir; sen Allah’a ibadet ve itaat yapmak için ona muhtaçsın.

7- Fasık ve zalimlerle arkadaş olmaktan kaçın; onları hidayet etmek veya mazlumdan zulmü uzaklaştırmak veya takiyyeden dolayı olursa o başka.

8- Rabbani âlimlerle birlikte olmayı ganimet say.

9- Kesinlikle mümin insanlar hakkında su- i zan etme.

10- Nefis tezkiyesi (onu kötülüklerden arındırmak) mutluluğa, kötü ahlak ise en kötü helakete sebep olur.

11- Nefis tezkiyesi için uygun olan dua, Sahifet’us- Seccadi’yenin 8. ve 20. dualarıdır.

12- Mutluluğa ermenin bütün yolları, tertemiz olan Ehl-i Beyt’in hadislerinde beyan edilmiştir (öyleyse onları okumayı ihmal etme.)

13- Masum Ehl-i Beyt’in söz ve davranışlarına uy; onların rivayet ve sözlerinde tedebbür et (düşün).

14- Amellerin kabul olma ölçüsü niyettir; niyeti düzeltmek de Allah’a tevessül ve yönelmekten başka bir yolla mümkün değildir.

15- İlimsiz hiçbir amelin faydası olmadığı gibi amelsiz de hiçbir ilmin faydası yoktur.

16- Eğer gereken şartlara riayet edilirse, (amelle birlikte olan ilim) insanı bütün cismi ve ruhi hastalıklardan kurtarır.

17- Namazın her bölümündeki sır ve remizlere teveccüh et (manalarına dikkat et ve onların üzerinde düşün).

18- Amellerin kabul olunmasının şartlarından diğer biri de takva ve haramlardan uzak durmaktır.

19- Sırat-ı müstakim (doğru yol) Hz. Peygamber ve masum İmamların (Allah’ın selamı onların hepsinin üzerine olsun) yoludur.

20- Haram ve helal hakkında bir bilgin olmadan sohbet etme. Zira fetva veren ateşin uçurumundadır.

21- Sana faydası olmayacak sözlerden uzak dur.

22- Dua Allah’a ulaşmak için en yakın yoldur.

23- Gece ve gündüzlerin amelleri hakkında yazılan kitapları temin et ve onları okumak için özen göster.

24- Güvenilir Şia kitaplarında ve Ehl-i Beyt (a.s)’ın hadislerinde nakledilmeyen amelleri yapmaktan kaçın. Zira Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Sünnete uygun az amel, bidat olan çok amelden daha üstündür.”

25- Cafer-i Tayyar namazını kılmaya özen göster; en azından haftada bir gün onu kıl; özellikle zor anlarda kıl ki ihtiyaçların karşılanması için (faydalı olduğu) tecrübe edilmiştir.

26- Her ayın ilk ve son Perşembe günlerini ve her ayın ikinci on gününün Çarşamba günlerini oruç tut.

27- Gece ve gündüz saatlerini üçe böl; bir kısmını helal rızkı elde etmek, bir kısmını da farzlarla meşgul olmak için sarfet.

28- Duanın icabete erişmesinin şartları arasında, kalbin teveccühü, kâmil bir şekilde tevessül etmek, her şeyden koparak Allah'a yönelmek ve Allah'a tam bir şekilde güvenmek büyük bir önem taşırlar.

29- Şer’i hükümlerin zahirlerini tevil etmekten ve masum İmamların sözlerini kendi zayıf görüşünle yorumlamaktan titizlikle kaçın.

30- Muttakilerin sıfatları hakkındaki rivayet ve hadisleri çokça mütalaa et; özellikle Emir’ul-Muminin Hz. Ali (a.s)’ın Hemmam’a hitaben buyurduğu hutbeyi[2] oku.

 

* * *

ALLAME MECLİSİ’NİN, SÜREKLİ OKUNMASINI TAVSİYE ETTİĞİ DUA VE ZİKİRLER

 

Gece ve Gündüzün Her Saatinde Okunması Uygun Olan Dualar

1- Her durumda yani yürüdüğünde, oturduğunda ve kalktığında sürekli şu zikri söyle:

“La ilahe illellah, subhanellahi ve’l- hamdulillahi vela ilahe illellahu vellahu ekber.”[3]

Bu zikir, ibadet ve marifet arşının temelleridir.

2- Sürekli salavat getir; zira salavat amellerin en üstünüdür.

3- Kur’ân ve hadislerde naklolunan şu dört zikri çok söylemeye dikkat et:

a) “Maşeallahu la kuvvete illa billâh.”[4]

Bu zikir, rızk elde etmek ve işlerin düzene girmesi için faydalıdır.

b) “Hasbunellahu ve ni’mel vekil.”[5]

Bu zikir, düşmanı def ve zorlukların giderilmesi için faydalıdır.

c) “La ilahe illa ente subhaneke innî kuntu min’ez-zalimin.”[6]

Bu zikir, dünya ve ahiret gamlarını gidermek için yararlıdır.

d) “Ufevvizu emrî ilellah, innellahe besir’un bi’l- ibad.”[7]

Bu zikir, düşmanın hilesini uzaklaştırmak için yararlıdır.

* * *

Sürekli Söylenmesi Tavsiye Edilen Zikirlerden Bir Kısmı

1- Her gün 100 defa: “Allahumme salli ala Muhammed’in ve Âl-i Muhammed.”[8]

2- Her dün 360 defa (bedendeki damarların sayısınca): “El-hamdu lillahi rabb’il- alemine (kesiren) ala kulli hal.”[9]

3- Her gün 70 defa: “Esteğfirullah.”[10]

4- Her gün 70 defa: “Etubu ilellah.”[11]

5- Her gün 100 defa: “Subhanellah.”[12]

6- Her gün 100 defa: “El-hamdu lillah.”[13]

7- Her gün 100 defa: “La ilahe illallah.”[14]

8- Her gün 100 defa: “Allah-u ekber.”[15]

9- Her gün 100 defa: “La ilahe illellah’ul- melik’ul- hakk’ul- mubin.”[16] (Yüz defa mümkün olmadığı takdirde 30 defa söyle.)

10- Her gün 100 defa: “La havle vela kuvvete illa billâh.”[17]

11- Her gün 100 defa: “Eşhedu en la ilâhe illellahu vahdehu la şerike leh, ilahen vahiden ehaden sameden lem yettehiz sahibeten vela veleda.”[18]

12- Kul hu vellahu ehad (İhlas) suresini çok oku.

13- İnna enzelnahu fi leylet’il- kadr (Kadir) suresini çok oku; mümkünse 100 defa oku.

14- Cafer-i Tayyar Namazı’nı sürekli kıl; en azından haftada bir defa.

15- Gece Namazı ve günlük nafilelerini sürekli kılmaya çalış.

* * *

Güneşin doğuş ve batışından önce her gün için şu iki zikri sürekli söyle:

a) On defa şöyle de: “La ilahe illellahu vahdehu la şerike leh, lehul mulku ve lehul hamd, yohyi ve yomiytu ve huve hayyun la yemut, biyedih’il- hayr ve huve ala kulli şey’in kadir.”[19]

b) On defa şöyle de: “Euzu billah’is-semiy’il-alim min hemezat’iş-şeyatîn, ve euzu billahi en yahzurun; innellahe huve’s- semiy’ul-alîm.”[20]

Hadislerde bu iki zikrin söylenmesi çok tavsiye edilmiştir; bunlar söylenmesi gerekli olan sünnetlerdir; eğer kendi vakitlerinde söylenmesini unutmuş olur isen sonradan kaza et.

Her namazdan sonra 100 defa şöyle de: “Subhanellahi ve’l- hamdu lillahi vela ilahe illellahu vellahu ekber.”[21]

Her namazdan sonra şu üç ayeti oku:

a) Ayet’el- kürsüyü.[22]

b) Şehidellah ayetini: “Şehidellahu ennehu la ilahe ilellahu ve’l- melaiketuhu ve ulu’l- ilmi kâimen bil kısti, la ilahe illa huve’l- aziz’ul- hekim.”[23]

c) Kulillahumme ayetini: “Kulillahumme malik’el- mulki to’til mulke men teşau, ve tenzi’ul- mulke mimmen teşau, ve tuizzu men teşau, ve tuzillu men teşau, biyedik’el- hayr, inneke ala kulli şey’in kadir.”[24]

Sabah ve akşam namazından sonra 100 defa şöyle de:

“Bismillahirrahmanirrahim, la havle vela kuvvete illa billah’il- aliyyil azim.”[25]

Mümkün olmadığı takdirde 7 defa söyle; zira bu zikir, insanı 70 çeşit beladan korur.

Her Cuma gecesi ve gündüzü 1000 defa Muhammed ve Âl- i Muhammed’e salavat getir.

 [1] - Kitap Şinasi-i Allame Meclisi, s. 313

[2] - Nehc’ul-Belağa-i Feyz’ul- İslam, hutbe: 184; Subh-i Salih, h: 193

[3] - “Allah’tan başka tanrı yoktur, Allah münezzehtir, bütün hamtlar Allah’a mahsustur, Allah’tan başka ilah yoktur ve Allah büyüktür.”

[4] - Kehf/39

[5] - Âl-i İmran/173

[6] - Enbiya/87

[7] - Mumin/44

[8] - “Allah’ım Muhammed ve Âl-i Muhammed’e salat eyle.”

[9] - “Bütün hamtlar, her hal ve durumda alemlerin Rabbine mahsustur.”

[10] - “Allah’tan mağfiret diliyorum.”

[11] - “Allah’a dönüyorum.”

[12] - “Allah münezzehtir.”

[13] - “Bütün övgüler Allah’a mahsustur.”

[14] - “Allah’tan başka tanrı yoktur.”

[15] - “Allah büyüktür.”

[16] - “Allah’tan başka bir ilah yoktur, maliktir, haktır ve aşikardır.”

[17] - “Bütün güç ve kuvvet Allah’ladır.”

[18] - “Şehadet ederim ki, Allah’tan başka tanrı yoktur; O tektir, eşi yoktur; yegane, tek, ve ihtiyaçsızdır; kendisine bir arkadaş ve evlat da edinmemiştir.”

[19] - “Allah’tan başka tanrı yoktur, O taktir, ortağı yoktur, mülk ve saltanat O’nundur, övgüler O’na mahsustur, dirilten ve öldürendir, O ölmeyecek olan diridir, hayırlar O’nun elindedir ve O her şeye kadirdir.”

[20] - “Şeytanların vesveselerinden, duyan ve bilen Allah’a sığınıyorum; onların hazır olmasından yine Allah’a sığınıyorum. Şüphesiz Allah duyan ve bilendir.”

[21] - Allah münezzehtir, bütün hamtlar Allah’a mahsustur, Allah’tan başka tanrı yoktur ve Allah büyüktür.

[22] - Bakara/255

[23] - Allah, gerçekten kendisinden başka ilah olmadığına şahitlik etti; melekler ve ilim sahipleri de O'ndan başka ilah olmadığına adaletle şahitlik ettiler. Aziz ve Hakim olan O'ndan başka ilah yoktur.” Âl-i İmran/18

[24] - “De ki: "Ey mülkün sahibi Allah'ım, dilediğine mülkü verirsin ve dilediğinden mülkü çekip-alırsın, dilediğini aziz kılar, dilediğini alçaltırsın; hayır Senin elindedir. Gerçekten Sen, her şeye güç yetirensin.” Âl- i İman/26

[25] - “Rahman ve rahim Allah’ın adıyla. Güç ve kuvvet ancak yüce ve büyük olan Allah’ladır.”

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !